เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์กร KSRPD มีหนังสือเชิญขวนให้ส่งผู้แทนเยาวชนคนพิการจำนวน ๔ คน เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนดจัดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้ายทายทางเทคโนโลยีสารสนเทสระดับสากลประจำปี ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์กรุงเทพมหานคร วัตถูประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนพิการไทยที่มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ให้แก่เยาวชนพิการกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลพิการ วิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๕ คน รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

                กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงขอเรียนเชิญท่านส่งผู้แทนซึ่งเป็นเยาวชนพิการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกฯ จำนวน ๕ คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๙ ปี
  2. มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. สามารถใช้ internet โปรแกรม MS. Office และ โปรแกรม Scratch ได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. กำหนดการกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนฯ        จำนวน ๑ คน
  2. แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ จำนวน ๑ คน
  3. แบบฟอร์มใบสมัครของเยาวชนพิการ                 จำนวน ๑ คน

**กรุณาส่งแบบตอบรับมายังกองยุทธสาสตร์และแผนงาน กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โทรสารหมายเลข : ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๖

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๗, ๓๐๘

E-mail : nep.thailand@gmail.com