เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชมเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชมเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นายชูศักดิ์ จันทยานนท์  ประธานฝ่ายการศึกษา สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประเมินศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ชลธาร์นนท์ เป็นประธานคณะทำงาน  สรุปประเด็นได้ดังนี้

1. ผศ.เบญจา ชลธาร์นนท์ ประธานคณะทำงาน แจ้งให้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดตั้งคณะทำงานประเมินศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา DSS Center ว่าสืบเนื่องจากการไปศึกษาดูงานการจัดบริการการศึกษาแก่นักศึกษาพิการของ Temple University ณ ประเทศอเมริกา  จึงเห็นว่าควรจะประเมินศูนย์ DSS เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานบริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผศ.  เบญจา ชลธาร์นนท์ ประธานคณะทำงาน แจ้งให้ทราบถึงคำสั่งlสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 128/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในคณะทำงานชุดนี้ด้วย
3. พิจารณายกร่างกรอบแนวทางของการประเมินศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา  

กรอบแนวทางการประเมิน แบ่งเป็น 2 เฟส ได้แก่

  1. จัดจ้างที่ปรึกษา  ให้ฝ่ายเลขานุการทำหนังสือเชิญผู้ที่สนใจทำวิจัยมาพูดคุย รับฟังความเห็นของคณะทำงานในประเด็นที่ต้องการให้มาประเมินศูนย์ DSS  เพื่อจะได้กลับไปพัฒนา proposal มานำเสนอ การเชิญให้เชิญเจาะจงบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการจัดการศึกษาคนพิการแบบ Inclusive ด้วย ต้องรู้และเข้าใจ Inclusive Education, Inclusive environment , Inclusive learning
  2. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  Temple University  เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาในการจัดทำแนวทางการพัฒนาศูนย์ DSS โดยนำข้อมูลและผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ และอาจจะไป visit มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยปิด เพื่อให้มีความหลากหลาย แล้วมาวิเคราะห์ร่วมกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นว่า

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรื่อง “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561”  โดยกองทุนนี้จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยถ้าให้เด็กคนใดแล้วจะมีข้อมูลติดตามจนเด็กจบการศึกษา โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบให้เป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายแรก คือด็กปฐมวัยที่บ้านฐานะยากจน และเด็กพิการ 

  • การเรียนการสอนด้านอาชีพแบบ NON DEGREE ให้แก่คนพิการ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางสติปัญญาและเด็กออทิสติก จะเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก โดยมีนักศึกษา ม.เกษตร เข้าไปเป็นอาสาสมัครพี่เลี้ยง ดังนั้นการเรียนแบบ NON DEGREE นอกจากจะได้เรื่องทักษะทางอาชีพ ยังเป็นการช่วยในเรื่อง self and environment ด้วย ซึ่งจะเป็นการอบรมระยะสั้น เช่น การเพาะเห็ด เมื่อจบหลักสูรก็จะได้รับใบประกาศนียบัตร