เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทเข้าร่วม ประชุมคณะอน

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทเข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่5/2561 ห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น 2 อาคารตึกชัยสมรภูมิ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (พก.) แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตัดหนี้เป็นสูญเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 5/2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น 2 อาคารตึกชัยสมรภูมิ ได้มีการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนากฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ และการกลั่นกรองการตัดหนี้เป็นสูญ พ.ศ. ... นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ได้เสนอให้ปรับแก้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตัดหนี้เป็นสูญ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (ผู้ปกครอง) สามารถหาผู้ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยในกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคำสั่งเป็นคนสาบสูญ และปรากฏหลักฐานจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการแล้วเชื่อได้ว่าไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้ สามารถที่จะตัดหนี้เป็นสูญได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายด้วยทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างหลากหลาย โดยที่ประชุมมีมติให้คงข้อเสนอดังกล่าวไว้ เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพิจารณาต่อไป
สรุปโดยนายสุนทร สุขชา