เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 สมัชชาคนพิการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมใหญ่สามั

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมทีมคณะกรรมการสมาคมแต่ละประเภท ประเภทละ 6 ประเภท ได้แค่ 1.สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 2.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 3.สามาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 4.สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 5.สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) 6.สมาคมผู้ปกครองทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายในแต่ละจังหวัด เข้าร่วมสมัชชาคนพิการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ห้องเรืองราษฎร์รังสรรค์ โรงแรมทินิดี ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง