หนังสือ แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในภาคใต้

จากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยขอส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเชิญชวนให้องค์การคนพิการแต่ละประเภท สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจังหวัด และองค์กรด้านคนพิการเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอื่นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นคนพิการและครอบครัวของ
คนพิการ พร้อมกันนี้สภาคนพิการฯ ขอเรียกร้องให้

๑. ขอให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการประสานงานและกระจายความช่วยเหลือแก่คนพิการและครอบครัว รวมทั้งนำประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ทางกรมและองค์กรด้านคนพิการได้รับและร่วมกันทำไว้ในคราวเกิดมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒. ขอให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้การสนับสนุนในการบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่คนพิการและครอบครัวที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ได้แก่ การฟื้นฟูดูแลสุขภาพจิต การจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนย์พักพิงที่คนพิการเข้าถึงได้ การให้เงินสงเคราะห์พิเศษ การพักชำระหนี้เงินกู้ยืมจากกองทุน การฟื้นฟูซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และการจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการโดยองค์กรด้านคนพิการ

๓. ขอให้องค์การคนพิการแต่ละประเภท (องค์กรคนพิการระดับชาติ) ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
คนพิการประเภทนั้น ทำโครงการขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือหน่วยงานอื่น เพื่อนำไปดำเนินการบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่คนพิการและครอบครัว

๔. ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction: DIDRR) ไว้ในนโยบาย แผนและมาตรการกระแสหลัก เพื่อให้การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การรับมือ ไปจนถึงการบรรเทาและเยียวยาเหตุอันเกิดจาก
ภัยพิบัติในอนาคตครอบคลุมคนทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ โดยอาศัยหลักการตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)

อนึ่ง ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ท่านสามารถบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้ที่ "ศูนย์อำนวยการรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้" ณ ชั้น 1 บริเวณภายในอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ โทร 02-3543388 ต่อ 101-102
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) 
สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐