โครงการการจัดงานสมัชชาระดับชาติ "เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

โครงการการจัดงานสมัชชาระดับชาติ "เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
จัดโดย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 8.30 - 14.30 น.
ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

หมวด: