สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพัทลุงจัดโครงการประชุมสมัชชาคนพิการจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 และรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมศิวา รอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายณัฐกร  จุลรอด  ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นเวทีให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้นำเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้จริง  กลุ่มเป้าหมาประกอบด้วยผู้แทนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทุกประเภทและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวม 120 คน เข้าร่วมงาน  นอกจากนั้น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพัทลุงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วย