โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศประชาสัมพันธ์
เชิญพี่น้องคนพิการทุกประเภทที่ข่าวสารน่ารู้ที่สนใจ

รายละเอียด

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และมอบรางวัล  “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่บุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไปในปี 2560 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อเนื่องในการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน  ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในงานเช่นทุกปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการทุกประเภทที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ จะได้ให้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

คุณสมบัติ
1.  เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ        
สมาคม  มูลนิธิ  ที่เกี่ยวกับคนพิการ  ว่าเป็นคนพิการจริง                                   
3. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้
(1)    การศึกษา (2)    การงานและอาชีพ
(3) การดำรงชีวิต (4)    การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน
4.  มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี  เป็นตัวอย่าง  และแบบอย่างได้
5.  ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.  ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร                         
บุคคลสำคัญของโลก”  มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก
7. คณะกรรมการโครงการฯ  หรือคณะทำงานคัดเลือก  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

รางวัลที่ได้รับ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ประทานพระอนุญาตให้มูลนิธิฯ เชิญพระนามจารึกลงบนโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” สำหรับประทานแก่ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทั่วประเทศ และรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย
1. เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท
2. โล่เกียรติคุณ  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก”   
3. เข็มเชิดชูเกียรติจารึกข้อความ  “คนพิการดีเด่น”
4.ได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญ
ของโลก”  

วิธีการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน  7  คณะ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการดีเด่นในแต่ละประเภท
3. พิจารณาโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก  และแบบ

กรอกประวัติ
4. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการคัดเลือกทางสื่อต่างๆ  และหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เสนอชื่อคนพิการ
ที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิฯ 
5. คณะทำงานแต่ละประเภทพิจารณาคัดเลือกคนพิการดีเด่นให้เหลือประเภทละ 2 คน 
6. คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาตัดสินให้เหลือคนพิการดีเด่นประเภทละ 1 คน

ระยะเวลาดำเนินการ
1.  ส่งจดหมายเชิญชวนพร้อมแบบกรอกให้จังหวัด  สมาคม  มูลนิธิ  และหน่วยงานต่างๆ      
 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
2. หมดเขตการรับสมัคร  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
3.  คณะทำงานฯ  คัดเลือกให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
4.  คณะกรรมการโครงการฯ  คัดเลือกให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้อุปถัมภ์โครงการ
1.นางอารยา  อรุณานนท์ชัย  ประธานโครงการฯ และเหรัญญิกมูลนิธิฯ  
2.มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  

สถานที่ส่งใบสมัคร
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ตึกมหิดล  ชั้น 4 ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7391- 4 ต่อ 103 โทรสาร ต่อ 101 , 115
สามารถดาวน์โหลดได้ : 

http://www.princessngarmchit.org/foundation/_tp_award2560.html