แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : จังหวัดสุราษฏร์ธานี"
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี

หมวด: