โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดนครปฐม

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : นครปฐม"
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ศูนย์มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนครปฐม
วิทยากรโดย : ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
และเจ้าหน้าที่สภาฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่ออุปสรรคแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานและการส่งเสริมความเข็มแข็งให้แก่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด

หมวด: