ผู้พิธีกรโดย : ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : นครพนม"
วันพุธที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.30 - 16.30 น.
ณ. ณ.ห้องประชุมพระธาตุมหาชัย ชั้น4 จังหวัดนครพนม
ผู้พิธีกรโดย : ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่ออุปสรรคแนวทางการขับเคลื่อนงานและการส่งเสริมความเข็มแข็งให้แก่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด

หมวด: