โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : กาญจนบุรี"
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ.เอราวัณ ชั้น4 ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยากรโดย : ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่ออุปสรรคแนวทางการขับเคลื่อนงานและการส่งเสริมความเข็มแข็งให้แก่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด

หมวด: