โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา"
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น.
ณ.ห้องประชุมอาคาร ธรรมาภิบาล เทศบาลนครหลวง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
วิทยากรโดย : ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
:คุณพรสวรรค์ เมตตาประเสริฐ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สภาฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่ออุปสรรคแนวทางการขับเคลื่อนงานและการส่งเสริมความเข็มแข็งให้แก่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด

หมวด: