ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง  นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ดำรงณ์ตำแหน่งนายกฯ วาระ 2 ปี (2561-2563)

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายกสมาคมผู้ปกรองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง

นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ดำรงณ์ตำแหน่งนายกฯ วาระ 2 ปี (2561-2563)