สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กำเนิดขึ้นหลังหลังปีคนพิการสากล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2526 โดยแกนำคนพิการหลายท่านในขณะนั้น ซึ่งได้รับแรงบัลดาลใจจากการเข้าร่วมประชมสมัชชาคนพิการ “คนพิการสากล” (DISABIES PEOPLE INTERATIONAL) ณ ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ.2524
    ด้วยเหตุที่ตระหนักดีในสภาพความเป็นจริงว่าคนพิการในประเทศไทยได้ ถูกละเลยทอดทิ้งจากรัฐและสังคมมาเป็นเวลานาน คนพิการไม่เคยได้มีสิทธิ และโดยที่คนพิการแต่ละประเภทในประเทศไทยมิได้รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้พลัง “คนพิการควรจะมีสิทธิเข้ามีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และเสมอภาคเช่นบุคคลปกติอื่นๆในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม” ดังนั้น ผู้นำคนพิการประเภทต่างๆจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะรวมตัวกันเป็นองค์กรเดียวเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนเป็นปากเสียงให้กับคนพิการทั้งมวลเพื่อรณรงค์เรียกร้องให้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่จะให้ประโยชน์ต่อพิการทุกประเภทในที่สุดได้มีมติให้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2526 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคนพิการทุกประเภทและตัวแทนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วมประชุม