คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ  นายปราโมทย์ ธรรมสโรช  ประธานฝ่ายการศึกษา เป็นผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2562 สรุปได้ดังนี้

 1. เรื่องเพื่อทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ  ฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

มติที่ประชุม       รับทราบ

 1. เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา ร่างรายงานการติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 – 2

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีการประชุมติดตาม 5 ครั้ง จำนวน 14 โครงการ ได้แก่

2.1) ประชุมติดตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 4 ครั้ง จำนวน 8 โครงการ

 

ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน

โครงการการคาดประมาณประชากรคนพิการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทย

2559

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

2,085,200

โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

2560

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

23,768,575

โครงการแอพพลิเคชันช่วยสื่อสารสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการสื่อสาร (A-Speak)

2560

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

1,098,000

โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

20,328,875

โครงการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อเด็กพิการในชุมชนของสถานศึกษาที่จัดเรียนรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2561

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9

7,097,200

โครงการพัฒนาซอฟแวร์ห้องสมุดและห้องเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นพิการซ้อน ผ่านระบบให้บริการออนไลน์

2561

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4,777,100

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพนักเรียนพิการ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กนักเรียนพิการ เพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : อาชีพขายเครื่องดื่ม กาแฟ ชา นมและขนม

2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

500,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ STEM ศึกษา ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2562

โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่

631,050

                                   

2.2) ประชุมติดตามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 1 ครั้ง จำนวน 6 โครงการ สนับสนุนเงินจำนวน 65,359,890 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,196,780 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

จำนวนเงินที่ได้

รับการสนับสนุน

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และพิการซ้อนและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และที่มีความบกพร่องทางการเห็น

2562

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

19,944,750

โครงการวิจัย เรื่อง การนำร่องการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟในระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

2562

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

8,053,460

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)

2562

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

20,164,900

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

1. ครุภัณฑ์ที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดซื้อ ควรทำทะเบียนคุมและส่งสำเนาคู่ฉบับในกองทุนฯ รวมทั้งควรมีชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของกองทุนฯ ติดที่ครุภัณฑ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

2. กองทุนฯ ควรมีเว็บไซด์เพื่อแสดงผลงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น

3. การกลั่นกรองกิจกรรมในโครงการ ฝ่ายเลขานุการฯ ควรพิจารณาถึงความประหยัด รัดกุม เพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์โครงการ

    ขณะนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

มติที่ประชุม           รับทราบ

 

3. เรื่องเพื่อพิจารณา โครงการที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2562 จำนวน 24 โครงการ

             ฝ่ายเลขานุการฯ ได้คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามและประเมินผลในเดือนเมษายน 2562 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย            

3.1) โครงการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมออนไลน์ผ่านระบบมูเดิลสำหรับครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 1,184,000 บาท       

- ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ในไตรมาสที่ 2/2562

โครงการนี้ กำหนดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กันยายน 2561 และได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินไปถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ขณะนี้กำลังดำเนินการระยะที่ 2 และได้ปฐมนิเทศการเรียนออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 และเรียนออนไลน์จนถึงเดือนมีนาคม 2562 แต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทำให้ต้องขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงเดือนธันวาคม 2562

มติที่ประชุม  รับทราบ และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการติดตามความคืบหน้าของโครงการ

3.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะดนตรีสากลสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นพิการซ้อน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 1,067,500 บาท

- ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ในไตรมาสที่ 2/2562

โครงการนี้ กำหนดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562 ซึ่งได้จัดการอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินโครงการส่งกองทุนฯ

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

 1. ควรฝึกสอนผู้เรียนให้สามารถเป็นเทรนเนอร์ หรือมีบันทึกการอบรม
 2. ชุดโปรแกรมแปลงโน้ตดนตรีเป็นอักษรเบรล์ หากกองทุนฯ ขยายผลไปยังสถานศึกษาที่มีคนพิการทางการเห็นให้ใช้ได้ด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

3.3) โครงการการจัดทำคู่มือการพัฒนาความสามารถทางสังคม (Social Competence for ASD) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย ได้รับเงินสนับสนุน  จำนวน 621,300 บาท

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

 1. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามประเมินผลตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้แก่ คู่มืออิเลคทรอนิกส์ และวีดีโอการอบรมซึ่งควร Matching กัน โดยวีดีโอจะต้องเป็นตัวอธิบายการใช้คู่มือ

มติที่ประชุม   มอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการติดตามตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

3.4) โครงการพัฒนาแผนการเรียนรู้ตาราง 9 ช่อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 1,732,300 บาท

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

 1. โครงการนี้อบรมผู้ปกครอง บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตฯ จำนวน 30 คน ให้สามารถนำคู่มือแผนการเรียนรู้ตาราง 9 ช่อง ไปใช้ฝึกเด็กในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตฯ  มีแนวโน้มจะขยายผลต่อไปยังสถานศึกษาที่มีเด็กออทิสติกได้หรือไม่
 2. ขอให้ส่งคู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ และ Platform ให้แก่กองทุนฯ เพื่อให้สามารถนำไปขยายผลกับโรงเรียนในสังกัด

มติที่ประชุม   มอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการติดตามโครงการตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

 1. พิจารณาโครงการที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 (ในพื้นที่ตาม Action Plan) ในเดือนพฤษภาคม 2562

ชื่อโครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

จำนวนเงินที่ได้

รับการสนับสนุน

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

14,340,400

 

2.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในสถาบันอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5,906,650

 

3.โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ศูนย์ส่วนกลาง

21,426,300

 

4.โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนานวัตกรรมชุดหนังสือนิทานผสมผสานกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา 

ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มศว.

9,794,399

 

5.โครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี่เพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

931,885

 

6.โครงการพัฒนาผู้สอนงานคนพิการสำหรับครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล

1,646,590

 

7.โครงการสัมมนานานาชาติ ๘๐ ปี “การศึกษาคนตาบอดไทยเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยเปิดเพดานความคาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

1,445,030

 

8.โครงการนำร่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

วิทยาลัยราชสุดา

693,460

 

9.โครงการหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเอกสารศึกษาพิการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,000,000

 

 

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

 1. โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ยังไม่ดำเนินการตามแผน และขอขยายระยะเวลาโครงการ
 2. โครงการพัฒนาผู้สอนงานคนพิการสำหรับครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา จะดำเนินการในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
 3. โครงการนำร่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะจัดอบรมครูระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562 อบรมนักเรียนระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อบรมนักเรียน 8-10 พฤษภาคม 2562 อบรมครูระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาผู้สอนงานคนพิการสำหรับครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  ณ จังหวัดชลบุรี

2) โครงการนำร่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562  ณ จังหวัดเพชรบุรี

3) โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือแจ้งใหhหน่วยงานผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่คณะอนุกรรมการฯ ยังไม่ต้องลงพื้นที่