ทำอย่างไรให้งานวิจัย "ไม่" ขึ้นหิ้ง - แนวคิดการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทำอย่างไรให้งานวิจัย "ไม่" ขึ้นหิ้ง - แนวคิดการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการฯ ประชุมหารือร่วมกับทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.วัฒนา ผลทวี และ ผศ.อรวรรณ ชลวาสิน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาโจทย์วิจัย นวตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมสมาคมสภาคนพิการฯ 
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ให้แนวคิดว่า ทำอย่างไรให้งานวิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง งานวิจัยที่ไม่ขึ้นหิ้ง ต้องเป็นงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวตกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติและใช้ประโยชน์ได้จริง งานวิจัยต้องตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของคนพิการได้ ซึ่งคนพิการมีหลายประเภท แต่ละประเภทความพิการย่อมมีปัญหา/ความต้องการแตกต่างกัน อยากให้พยายามนึกถึงปัญหาของคนพิการและวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
นอกจากนั้น คณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดในการพัฒนาโจทย์วิจัยว่า 
1) ต้องเป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง 
2) ต้องเป็นงานวิจัย นวตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ คนทั่วไปและคนพิการก็ใช้ได้ 
3) ต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ Know How เป็นความรู้ซึ่งคนพิการใช้ปฏิบัติได้จริง 
4) สิ่งประดิษฐ์ นวตกรรม ต้องใช้วัตถุดิบที่ราคาไม่แพง หาได้ในประเทศ 
ท้ายสุด นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล เสนอแนะว่าทางทีมมหาวิทยาลัยฯ อาจจะจัดเวทีฟอรั่มเพื่อให้คนพิการมานำเสนอปัญหา เพื่อนำไปสู่การคิดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวตกรรมที่ตอบโจทย์แก้ปัญหา/ความต้องการของคนพิการ โดยนำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเสนอเพิ่มเติมว่าอยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมแนวคิดเรื่อง “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” ซึ่งเป็นรูปแบบการทำธุรกิจโดยนำกำไรส่วนหนึ่งไปพัฒนาหรือช่วยแก้ปัญหาสังคม ให้กับนักศึกษา หากในอนาคตคนเหล่านี้กลายเป็นผู้ประกอบการจะได้มีแนวคิดดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

​​​​​​