โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : จังหวัดสุราษฏร์ธานี"
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น.

ทีมจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคเครือข่าย

ทีมจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคเครือข่าย

ทีมจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคเครือข่าย

จะนำเสนอรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 สามารถอ่านรายงานคู่ขนานฯ

ประชุม สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558

ประชุม สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558

ประชุม สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 จ.อุตรดิตถ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ (สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่4 จ.สุราษฎร์ธานี

สมัชชาคนพิการระดับชาติ ครั้งที่4 จ.สุราษฎร์ธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ
(สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่4
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2559 จ.สุราษฎร์ธานี

ดำเนินงานประชุม เรื่อง"การวางแผนสมัชชาคนพิการระดับชาติการจัดสถานที่ประชุมใหญ่โรงแรมฟรายเดย์ และ โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์"

ดำเนินงานประชุม เรื่อง"การวางแผนสมัชชาคนพิการระดับชาติการจัดสถานที่ประชุมใหญ่โรงแรมฟรายเดย์ และ โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์"

ดำเนินงานประชุม
เรื่อง"การวางแผนสมัชชาคนพิการระดับชาติการจัดสถานที่ประชุมใหญ่โรงแรมฟรายเดย์ และ โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์"
วันที่ 13 มีนาคม 2559

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ดำเนินงานประชุม "รับฟังความคิดเห็นแก้ไข้ปัญหา ณ จังหวัดพิษณุโลก"

ศ,วิริยะ รายงานวิทยากร แก้ไขปัญหา จังหวัดพิษณุโลก

ดำเนินงานประชุม
"รับฟังความคิดเห็นแก้ไข้ปัญหา ณ จังหวัดพิษณุโลก"

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
วันที่12 มีนาคม 2559

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: คนพิการสามารถ "ขอยืมหรือขอรับ" อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

 ร่วมหมู่คนพิการสามารถ "ขอยืมหรือขอรับ" อุปกรณ์และเครื่องมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์: คนพิการสามารถ "ขอยืมหรือขอรับ" อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น PC Notebook Tablet โปรแกรม JAWS แม้กระทั่ง Printer Braille ฯลฯ (ตามรูป) รวมทั้งขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ได้ "ฟรี" ที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ (สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่3

ศ,วิริยะ รายงานวิทยากร ที่จังหวัดกรุงเทพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ
(สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่3
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2559 จ.กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ (สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่2

ศ,วิริยะ รายงานวิทยากร ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ
(สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่2
ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2559 จ.อุบลราชธานี

หน้า