ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าววันนี้ รายงานผลการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศประฃาสัมพันธ์ข่าววันนี้  รายงานผลการประชุมคณะทำงาน  เพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

“ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ” นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 “ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ” ตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย... จาก นายมณเทียร บุญตัน พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่เป็นวันแรก

 ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว  เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  “ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ”  ตำแหน่งประธานสภา

ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
“ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ”
ตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย...
จาก นายมณเทียร บุญตัน พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่เป็นวันแรก

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ดำรงณ์ตำแหน่งนายกฯ วาระ 2 ปี (2561-2563)

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง  นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ดำรงณ์ตำแหน่งนายกฯ วาระ 2 ปี (2561-2563)

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายกสมาคมผู้ปกรองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง

ประกาศรับสมาชิกวิสามัญสมาคมสภาคนพิการ

ประกาศรับสมาชิกวิสามัญสมาคมสภาคนพิการ_20มีค2561

ประกาศสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอเชิญชวนให้องค์กรด้านคนพิการสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน มติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ทำกราฟฟิก นำข้อมูลจากกรมแรงงาน แจ้งเรื่องการประเมินอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ในปี 2560 มี 10 กลุ่ม อาชีพ

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน มติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน อ้างอิงจากมติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ทำกราฟฟิก นำข้อมูลจากกรมแรงงาน แจ้งเรื่องการประเมินอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ในปี 2560 มี 10 กลุ่ม

ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องสภาคนพิการ คดีกระทรวงการคลังต้องการนำเงินจากกองทุคนพิการเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท

ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องสภาคนพิการ คดีกระทรวงการคลังต้องการนำเงินจากกองทุคนพิการเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท

ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องสภาคนพิการ คดีกระทรวงการคลังต้องการนำเงินจากกองทุคนพิการเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 12/2560 และคณะกรรมการ ผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันเสาร์ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-16.30 น

นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย บรรยายการประชุมสภาคนพิการทุกประเภท

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 12/2560 และคณะกรรมการ ผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 5/2560 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะนวัฒกรรมธุรกิจและความสามารถในการมีงานทำของคนพิการ เชิญชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อฝึกงานในปี 2561 โดยมุ่งเน้นการสร้างงงานคนพิการอย่างยิ่งยืน ... พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท

ประชาสัมพันธ์  ศูนย์บ่มเพาะนวัฒกรรมธุรกิจและความสามารถในการมีงานทำของคนพิการ เชิญชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงก

สวัสดีครับ

ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประสานเชิญคนพิการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอความร่วมมือประสานเชิญคนพิการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ

สวัสดีครับ 
ประกาศประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอความร่วมมือประสานเชิญคนพิการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศการสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

ประกาศการสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

ประกาศการสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

 

วันที่ประกาศ:

10 ตุลาคม 2560

การสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

 

หน้า