UN SG appoints María Soledad Cisternas Reyes as his Special Envoy on Disability and Accessibility

UN SG appoints María Soledad Cisternas Reyes as his Special Envoy on Disability and Accessibility

United Nations Secretary-General António Guterres has appointed María Soledad Cisternas Reyes of Chile as his Special Envoy on Disability and Accessibility.

 

"ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560

"ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธ

ประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่น่ารู้ที่สนใจ

เชิญพี่น้องคนพิการทุกประเภท

โครงการ "ทุนการศึกษาอีซูซูเพื่อคนพิการ"

โครงการ "ทุนการศึกษาอีซูซูเพื่อคนพิการ"

ตามที่มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้ริเริ่มและร่วมมือกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ "ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ" เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่พิการ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา และในปี 2560 มูลนิธิฯ มีคว

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมทางกายและการเคลื่อนไหวตาก การลงพื้นสภาคนพิการทุกประเภทฯ จังหวัดตาก

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมทางกายและการเคลื่อนไหวตาก การลงพื้นสภาคนพิการทุกประเภทฯ จังหวัดตาก

"การลงพื้นสภาคนพิการทุกประเภทฯ จังตาก  นำทีมโดย นายมนเฑียร  บุญตัน ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  นายเจริญ  คุวินทร์พันธุ์ เหรัญญิก สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ และ นายสันติ โกสิยานุภาพ  ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาองค์กร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560  ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560  ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)   กระทรวงแรงงาน  จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

มาร่วมให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ แก่ศิลปิน S2S เมื่อใน วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

มาร่วมให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ แก่ศิลปิน S2S เมื่อใน วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์
ข่าวสารน่ารู้ที่สนใจ 
เชิญพี่น้องคนพิการทุกประเภท

อาจารย์ มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวอภิปราย เรื่องการขับเลือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564

าจารย์ มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  กล่าวอภิปราย เรื่องการขับเลือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต

อาจารย์ มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
กล่าวอภิปราย เรื่องการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์กร KSRPD มีหนังสือเชิญขวนให้ส่งผู้แทนเยาวชนคนพิการจำนวน ๔ คน เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศประชาสัมพันธ์
เชิญพี่น้องคนพิการทุกประเภทที่ข่าวสารน่ารู้ที่สนใจ

รายละเอียด

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ บ๊วยเอ็ง โอวาทวรรณสกุล มารดาของนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสิตปัญญาแห่งประเทศไทย

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุ

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ บ๊วยเอ็ง โอวาทวรรณสกุล มารดาของนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสิตปัญญาแห่งประเทศไทย

หน้า