ประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวสารน่ารู้เรื่อง ( สนใจสมัครประกวดร้องเพลง "The Dream Stars พิชิตฝัน....สู้ดวงดาว" )

ประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวสารน่ารู้เรื่อง ( สนใจสมัครประกวดร้องเพลง "The Dream Stars พิชิตฝัน....สู้ดวงดาว" )

ประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่น่ารู้สนใจ

 

เรียนคนพิการทุกประเภท

ข่าวสารน่ารู้เรื่อง ( สนใจสมัครประกวดร้องเพลง "The Dream Stars พิชิตฝัน....สู้ดวงดาว" )

 

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนคนพิการ (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities)

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชน

ประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวที่น่ารู้น่าสนใจ

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนคนพิการ (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities)

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 สมัชชาคนพิการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 สมัชชาคนพิการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมใหญ่สามั

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมทีมคณะกรรมการสมาคมแต่ละประเภท ประเภทละ 6 ประเภท ได้แค่ 1.สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 2.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 3.สามาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 4.สมาคมคนพิการแห่งป

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 2 โชนภาค ภาคกลาง และ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 2 โชนภาค ภาคกลาง และ ภาคใต้ โดย นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศเทศ นายมณเฑียร บุณตัน บรรยา

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 2 โชนภาค ภาคกลาง และ ภาคใต้ โดย นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศเทศ นายมณเฑียร บุณตัน บรรยายงาน เข้าร่วมสมัชชาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม

สมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเท็ล

สมัชชาโซภาครั้งที่ 1

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 1 โชนภาคเหนือ ภาคอีสานโดย นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายมณเฑียร บุณตัน บรรยายงาน เข้าร่วมสมัชชาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเท็

ประชาสัมพันธ์ งาน "สมัชชาคนพิการทุกประเภท (โซนภาค)และสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ งาน "สมัชชาคนพิการทุกประเภท (โซนภาค)และสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์
สวัสดีครับ พี่น้องคนพิการทุกประเภท ที่มีข่าวสารน่ารู้สนใจ

งาน "สมัชชาคนพิการทุกประเภท (โซนภาค)และสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติ

สภาคนพิการกำลังดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ " คนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน "

สภาคนพิการกำลังดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ " คนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน "

สภาคนพิการกำลังดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ " คนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน " เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาของสภาคนพิการ จึงได้จัดส่ง ร่างยุทธศาสตร์ มาให้ทุกท่านให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง แน

คนพิการแห่ร้องศาลปกครอง... กระทรวงการคลังยึดเงินกองทุนคนพิการ 2,000 ล้านบาท วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

 แถลงข่าวสภาคนพิการเรื่องรัฐบาลยึดเงินคนพิการ

คนพิการแห่ร้องศาลปกครอง... กระทรวงการคลังยึดเงินกองทุนคนพิการ 2,000 ล้านบาท
โดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
********************************

แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในภาคใต้

หนังสือ แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในภาคใต้

วันพฤหัส ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ณ.ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ ยืนหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ ยืนหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง

วันพฤหัส ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา

ณ.ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ

หน้า