วิสัยทัศน์

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรธรรมาภิบาล พิทักษ์สิทธิ ประสานงานคนพิการระดับชาติ และ สนับสนุนเครือข่ายองค์กรด้วยกลไกสภาคนพิการทุกประเภทภาคและจังหวัด มีการดำเนินงานที่มีมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ

  1. ติดตามค้นหาและเสนอแนะระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อคนพิการ
  2. คัดค้าน ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่ทำให้คนพิการ เสียสิทธิประโยชน์ หรือ ก่อให้เกิดการแบ่งแยกคนพิการในสังคม
  3. จัดหาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสังคม
  4. ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกขั้นตอนของคนพิการทุกประเภท
  5. ดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งสิทธิที่เท่าเทียบกัน(ทั้งทางพฤตินัยและทางนิตินัย) สำหรับคนพิการทุกประเภทในการได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม
  6. สร้างความมั่นใจ ให้คนพิการถึงโอกาสอันเท่าเทียบกันในการได้รับการจ้างงาน
  7. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่ขัดกัน
  8. ไม่ค้ากำไรและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง