ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ผลงานสภา

Achievements

สภาคนพิการ โดยนายกสมาคมต่างๆ ร้องให้บอร์ดชาติคนพิการยุติการส่งเงินกองทุนคนพิการเข้าคลัง

วันที่ 25-08-2566 171
สภาคนพิการ โดยนายกสมาคมต่างๆ ร้องให้บอร์ดชาติคนพิการยุติการส่งเงินกองทุนคนพิการเข้าคลัง

สภาคนพิการ โดยนายกสมาคมต่างๆ ร้องให้บอร์ดชาติคนพิการยุติการส่งเงินกองทุนคนพิการเข้าคลัง
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
คุณอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯให้ปฎิบัติหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์การคนพิการร่วมประชุม อาทิ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ุ คุณสุชาติ โอวาสวรรณสกุล คุณเอกกมล แพทยานันท์ คุณวิทยุต บุนนาค คุณนุชจรี คล้ายสุวรรณ
มติที่ประชุมที่สำคัญ ที่ช่วยให้งานด้านคนพิการขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
2. ให้เสนออุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลัง ชะลอเรื่องการนำส่งเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน3000ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และขอให้ศึกษาและพิจารณาให้กองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เป็นกองทันหมุนเวียนที่ไม่อยู่ในบังคับ พรก.กำหนดจำนวนเงินสะสม…พ.ศ.2561 ทั้งนี้เงินกองทุนคนพิการ รัฐ ไม่ได้สมทบเงินเข้ากองทุน เงินทั้งหมดมาจาก ภาคเอกชนที่ส่งเงินเข้ากองทุนเฉลี่ยปีละกว่า 2000 ล้านบาท จึงไม่มีเหตุที่จะเรียกคืนคลัง โดยศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ และองค์การคนพิการ ขอให้กระทรวงการคลัง เร่งจัดทำประกาศยกเว้นโดยเร็ว
สภาคนพิการฯ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และองค์การคนพิการจะร่วมติดตามการดำเนินงานตามมติอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/pfbid02EWgTDkxYmjgFdLaEMeQfBb1WZPirtpzdGHr1EGHb4wkBtq96gvX3GJLvFeyC4mUKl
ที่มา: https://www.facebook.com/autisticthai/posts/pfbid0Uv2hmBpqJL9BxTo6s6HBENkLKvzN6fcNnoJLYAkXteNdCQAjBQMt48XQpBQ1DdnYl
#dth #DTH #disabilities #Disabilities #disabilitiesth #Disabilitiesth #กองทุนคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา