ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ผลงานสภา

Achievements

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือขอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

วันที่ 09-02-2566 898
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือขอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เนื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2550 ปรากฎว่ายังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายอยู่ ทำให้ทางสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นำโดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์, นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และตัวแทนคนพิการทุกประเภทได้ทำการไปยื่นหนังสือขอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับสมาคมสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. ณ รัฐสภา  โดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และน.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รับยื่นหนังสือ

ภายในหนังสือมีใจความที่มุ่งเน้นอยากให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริงและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่

  1. การปฏิรูปการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยยกฐานะกองทุนเป็นนิติบุคคล เพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและลดน้อยลงทุกที ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. การยกระดับกลไกการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยการยกระดับเป็นคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้สามารถทำงานเชิงรุกคุ้มครองคนพิการได้ดียิ่งขึ้น
  3. การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการเข้าถึงสภาพแวดล้อมได้โดยสะดวก เพื่อให้อำนาจในการกำหนด รับรอง ติดตาม และกำกับดูแลมาตรฐานเกี่ยวกับการเข้าถึงสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งทางกายภาพ ข้อมูลข่าวสาร และบริการ
  4. การคุ้มครองสิทธิคนพิการในการไม่ถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ
  5. การส่งเสริมสิทธิสตรีพิการ ไปจนถึงการคุ้มครองสิทธิกรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการที่เป็นการเลือกปฏิบัติ
  6. การส่งเสริมและการสนับสนุนการสื่อสารด้วยภาษา ช่องทาง วิธีการ และรูปแบบการสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารเสริมอื่นใดที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ได้แก่ ภาษามือไทย บริการล่ามภาษามือ บริการคำบรรยายแทนเสียง หรือบริการเสียงบรรยายภาพ

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จาก

https://drive.google.com/…/1BIyIxU6NBLBeCCfimlXDb…

#DTH #dth #disabilitiesth #สภาคนพิการ #พรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา