ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

โอนแล้ว! 200 บาท สำหรับคนพิการที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 01-05-2566 7055
โอนแล้ว! 200 บาท สำหรับคนพิการที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โอนแล้ว! 200 บาท สำหรับคนพิการที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรมบัญชีกลางโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทุกวันที่ 20 ของเดือน จากเดิมที่โอนวันที่ 22 ของทุกเดือน
ขั้นตอนการตรวจสอบมีดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th
2. กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”
3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ หากมีสิทธิจะปรากฎสวัสดิการที่ได้รับ เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด // หากไม่ได้รับสิทธิใด จะปรากฎข้อความ “ไม่พบสิทธิ”
อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/6974

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา