ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

Stop Bullying ร่วมหยุดการกลั่นแกล้งและใช้ความรุนแรงต่อคนพิการ✋🏼🚫

วันที่ 11-01-2566 454
Stop Bullying ร่วมหยุดการกลั่นแกล้งและใช้ความรุนแรงต่อคนพิการ✋🏼🚫

สาเหตุหนึ่งที่ยังมีกรณีคนพิการถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้ความรุนแรงในสังคมก็คือ การที่ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิคนพิการในเรื่องการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 16 กำหนดไว้ ประกอบกับที่สำคัญคือประเด็นนี้ยังไม่ถูกให้ความสำคัญเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีคนพิการที่ถูกกระทำความรุนแรงออกมาเปิดเผยตัวตนน้อย พวกเราสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจึงกำลังผลักดันให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและกล้าที่จะออกมาพูดถึงปัญหามากให้ผู้คนได้รับรู้มากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับคนพิการที่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้ความรุนแรง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1300 สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. https://1300thailand.m-society.go.th/ หรือ 1479 สายด่วนคนพิการ http://www.1479hotline.org/

#DTH #disabilitiesth #สภาคนพิการ #การกลั่นแกล้ง #ความรุนแรง #StopBullying

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา