ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สาระน่ารู้

Information

📢 การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 10-07-2566 1628

การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสำรวจคนพิการและผู้ดูแลของคนพิการจากครัวเรือนตัวอย่างจำนวน 88,723 ครัวเรือนในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผลการสำรวจที่สำคัญ ดังนี้

– จำนวนคนพิการ: เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 5.5% ในปี 2560 6% ในปี 2565

– การศึกษา: เพิ่มขึ้นจาก 84.2% ในปี 2560 เป็น 85.9% ในปี 2565 โดยมีคนพิการที่จบตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปมีเพิ่มสูงขึ้นในทุกระดับการศึกษา อย่างไรก็ตามยังมีคนพิการมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ได้รับการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา

– การทำงาน: คนพิการที่ทำงานมีเพียง 1 ใน 5 (21.2%) ร้อยละคนพิการที่ทำงานในปี 2565 ลดลงจากปี 2560

– การได้รับสวัสดิการจากรัฐ: คนพิการเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลถึง 99.1% โดยได้รับสวัสดิการครอบคลุมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อย่างเห็นได้ชัด

– การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: พบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมีร้อยละ 40.0 และมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ส่วนตัวมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.8) ขณะที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 5.2) ทั้งนี้ ร้อยละของคนพิการที่ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2565 เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่าของปี 2560

*** (dartboard)ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 5 ข้อ (ครั้งแรกที่มีข้อเสนอนับตั้งแต่การสำรวจปี 2544) ***

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้พิการมีการศึกษาทัดเทียมกับผู้ไม่พิการหรือมีการศึกษาสูงขึ้น เพื่อให้ผู้พิการสามารถพัฒนาตนเองให้เพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และมีหลักประกันทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อประกอบอาชีพทำให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน และให้โอกาสในการประกอบอาชีพกับผู้พิการ โดยภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรขอความร่วมมือหรือสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนและสถานประกอบการมีการจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้น เช่น การลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชนที่รับผู้พิการเข้าทำงาน เป็นต้น

3. ส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงบริการตรวจรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการผู้พิการถึงบ้านหรือชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ เนื่องจากผู้พิการส่วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางไปรับบริการ (เช่น ไม่มีผู้พาไป เดินทางไม่สะดวกหรืออยู่ห่างไกล และไม่มีค่าเดินทางไปรับบริการ เปน็ ต้น) ให้ผู้พิการได้รับการดูแลรักษาและฟ้นื ฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

4. สนับสนุนอุปกรณ์ อวัยวะเทียม หรือเครื่องช่วยให้ผู้พิการครอบคลุมทั่วถึง โดยอุปกรณ์ฯ ที่ผู้พิการมีความต้องการมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ เครื่องช่วยฟัง ไม้เท้า แว่นตาที่ตัดพิเศษ รถนั่งคนพิการ และไม้เท้าแบบสามขา รวมทั้งควรจัดสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม เชน่ สนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ และการเพิ่มเบี้ยคนพิการ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มโอกาสในด้านการศึกษา การทำงาน การมีส่วนร่วมในสังคม และการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของภาครัฐ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเลื่อมล้ำในสังคม

5. ส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้พิการสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต รวมทั้งยังเปน็ แหล่งที่ให้ความรู้ผู้พิการเพื่อรู้เท่าทัน ไม่หลงเป็นเหยื่อออนไลน์ มิจฉาชีพ และขบวนการหลอกเหยื่อทางโทรศัพท  (แก๊งคอลเซ็นเตอร์)

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่: www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/สวัสดิการสังคม/ความพิการ.aspx

FB DTH: https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/pfbid07bkEJsr1nWvM4G17HcFAW1jY4ehV7AfREHFzchyzyEKAUc8NpLCYauiSDd73Pm9el

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา