ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สาระน่ารู้

Information

45 สถานพยาบาลเอกชนที่สามารถออกเอกสารรับรองความพิการ

วันที่ 05-07-2565 3920
45 สถานพยาบาลเอกชนที่สามารถออกเอกสารรับรองความพิการ
๔๕ สถานพยาบาลเอกชนที่สามารถออกเอกสารรับรองความพิการ
(๑) โรงพยาบาลเพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
(๒) โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
(๓) โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(๔) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
(๕) โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
(๖) โรงพยาบาลเมืองเพชร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
(๗) โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ ๒ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(๘) โรงพยาบาลปิยะมินทร์ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(๙) โรงพยาบาลเอกชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(๑๐) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๑๑) โรงพยาบาลเอกชล อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
(๑๒) โรงพยาบาลซานคามิลโล อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(๑๓) โรงพยาบาลศุภมิตร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๔) โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(๑๕) โรงพยาบาลเมืองเพชร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๖) โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
(๑๗) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(๑๘) โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(๑๙) โรงพยาบาลแพร่-ราม อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
(๒๐) โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
(๒๑) โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
(๒๒) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(๒๓) โรงพยาบาลศรีวิชัย ๕ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(๒๔) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒๕) โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(๒๖) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(๒๗) โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
(๒๘) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(๒๙) โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(๓๐) โรงพยาบาล ป.แพทย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(๓๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(๓๒) โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(๓๓) โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(๓๔) โรงพยาบาลปิยะรักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
(๓๕) โรงพยาบาลพิสัยเวช อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(๓๖) โรงพยาบาลพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(๓๗) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(๓๘) โรงพยาบาลมนารมย์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
(๓๙) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
(๔๐) โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(๔๑) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
(๔๒) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
(๔๓) โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(๔๔) โรงพยาบาลศรีวิชัย ๑ แยกไฟฉาย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
(๔๕) โรงพยาบาลวิชัยเวช อนิ เตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา