ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ผลงานสภา

Achievements

คืนเงินให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 11-08-2565 473
คืนเงินให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีที่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ฟ้องกระทรวงการคลัง ในคดีหมายเลขแดงที่ อร.115/2565 โดยเผยแพร่ในเพจ ศาลปกครอง ดังนี้ “ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค 0406.2/ล.2973 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท โดยให้มีผลย้อนไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว”
รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่แนบมาพร้อมนี้ https://bit.ly/3Q4gwwN
สรุปคือ กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ต้องคืนเงินให้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,000 ล้านบาท
ขอบคุณคณะกรรมการบริหาร สภาคนพิการฯที่ไปร่วมฟังคำพิพากษา
ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และทีมกฎหมายสมาคมสภาคนพิการฯ นายรัตน์ กิจธรรม นายสุนทร สุขชา
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
9 ส.ค. 2565
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานศาลปกครอง https://www.facebook.com/admincourt/posts/427877576032303
ทั้งนี้ ในงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่13 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นายชูศักดิ์
จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการฯ นายกองค์การคนพิการแต่ละประเภท พร้อมทั้งผู้นำคนพิการจากสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และภาคีเครือข่าย จะร่วมกันอ่านแถลงการณ์ต่อผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยจะมีการถ่ายทอดสด LIVE ทางเฟสบุ๊คสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/disabilitiesth และสามารถติดตามดาวน์โหลดคำแถลงการณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์สมาคมสภาคนพิการฯ https://dth.or.th

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา