ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

กยศ. เปิดให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านมือถือ

วันที่ 19-06-2566 269
กยศ. เปิดให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านมือถือ
กยศ. เปิดให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านมือถือ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เปิดให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2566
ผู้กู้ยืมรายใหม่ยื่นขอกู้ยืมได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
ผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่า ยื่นแบบยืนยันการกู้ยืม
ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”
หรือทางเว็บไซต์ กยศ. โดยให้กู้ยืม 4 ลักษณะ
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ได้เปิดระบบให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2566
โดยนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่
สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน
ผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”
หรือทางเว็บไซต์ กยศ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
และสำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่/รายเก่า
ต้องยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรก
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบยืนยันข้อมูล
และแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว
และสถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารเพื่อกองทุนจะโอนเงินในงวดถัดไป
ทั้งนี้ การให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 กองทุนได้จัดเตรียมวงเงินกู้ยืมกว่า 40,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษากว่า 640,000 ราย ที่ขอกู้ยืมใน 4 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะที่ 3 ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และลักษณะที่ 4 เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ (ระดับประกาศนียบัตรบัณทิตและปริญญาโท) และกองทุนจะเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัวว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในประเทศนี้จะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน เพราะความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาอีกต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th
อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.facebook.com/…/a.55127808…/6188180047937497/

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา