ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

การอำนวยความสะดวกให้คนพิการในการเลือกตั้ง

วันที่ 03-05-2566 798
การอำนวยความสะดวกให้คนพิการในการเลือกตั้ง
ตอนนี้การเลือกตั้งใกล้จะเข้ามาแล้ว ทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเลยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งของปีนี้ที่มีต่อคนพิการมาให้ทุกคนอ่านกันค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง และเพื่อที่ทุกคนจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งกัน
โดยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการ มีดังนี้
1. การจัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้ง ให้คำนึงถึงความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยให้จัดวางคูหาอยู่ห่างจากคูหาอื่นอย่างน้อย 1.50 เมตร โต๊ะวางคูหาออกเสียงลงคะแนนมีความสูงไม่เกิน 0.75 เมตร และจัดเก้าอี้ไว้ในคูหาออกเสียงลงคะแนนด้วย
2. ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) คำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ หากไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) หรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจ เป็นผู้ทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น และให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) บันทึกการกระทำดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง (ส.ส. 5/6) และให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
3. กรณีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เป็นผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไว้จำนวนทั้งสิ้น 28 แห่ง ใน 23 จังหวัด
4. กรณีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หีบบัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนน ต้องกำหนดสีหรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบไว้ให้แตกต่างกัน และจัดให้มีการสื่อสารที่แสดงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนไว้ให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุด้วย นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
อ้างอิงข้อมูลมาจาก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา