ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ขั้นตอนการเข้าถึงและการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 20 แห่งราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

วันที่ 06-07-2566 540
ขั้นตอนการเข้าถึงและการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 20 แห่งราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการเข้าถึงและการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 20 แห่งราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
คนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ➡️ ติดต่อขอกำหนดสิทธิ/เปลี่ยนแปลงที่
หน่วยงานที่จัดให้บริการตามมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (ด้านการแพทย์, ด้านการศึกษา, ด้านอาชีพ, ด้านสังคม, อื่นๆ) ➡️ หน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการพิจารณาให้บริการ
ตามหน่วยงานตามความประสงค์ของคนพิการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการนั้นๆ
(ในกรณีได้รับ) ➡️ คนพิการได้รับบริการตามความต้องการและสิทธิตามกฎหมายกำหนดจากหน่วยงานให้บริการนั้นๆ
(ในกรณีไม่ได้รับ) ➡️❌ หน่วยงานให้บริการข้อมูลแก่คนพิการ ➡️ ให้คนพิการทำบัตรประจำตัวคนพิการ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา