ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ทำบัตรคนพิการต้องยื่นอะไรบ้าง?

วันที่ 22-03-2566 1414
ทำบัตรคนพิการต้องยื่นอะไรบ้าง?
ช่วงนี้มีคนถามเข้ามาทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยบ่อยเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการ วันนี้ พวกเราจึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารต่างๆในการยื่นคำขอทำบัตรคนพิการมาให้ทุกคนได้ดูกัน เผื่อว่าจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวตอนไปทำบัตรคนพิการกันค่ะ🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️
(1) เอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(ก) บัตรประจําตัวประชาชน
(ข) บัตรประจําตัวข้าราชการ
(ค) สูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
(ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
(2) ทะเบียนบ้านของคนพิการ
กรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก่อน
(3) รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
(4) เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
(5) สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน
และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารต่างๆสำหรับการเตรียมตัวเพื่อไปทำบัตรคนพิการค่ะ พวกเราสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยหวังว่าข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะ💖💖
อ้างอิงข้อมูลจาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา