ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

บริการด้านการแพทย์ของคนพิการมีอะไรบ้าง?

วันที่ 13-07-2566 393
บริการด้านการแพทย์ของคนพิการมีอะไรบ้าง?
คนพิการสามารถมีสิทธิที่จะได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยแต่ละการบริการนั้นก็จะมีเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิที่แตกต่างกัน โดยสามารถระบุออกมาได้เป็นดังนี้
1.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนพิการ
คนพิการลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทองคนพิการ) ที่ระบุสิทธิย่อย ท.74 เพื่อใช้แสดงสิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ และสามารถเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งใน
และนอกหน่วยบริการของรัฐ อีกทั้งยังได้เครื่องช่วยตามประเภทความพิการด้วย
2.คนพิการประเภทใด ที่มีสิทธิในการลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
คนพิการที่มีสิทธิลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้องเป็นคนพิการที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสุขภาพ
อื่นใด เช่น ความคุ้มครองตามสิทธิราชการ ความคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคมรัฐวิสาหกิจ หรือกองทุนอื่น
ที่รัฐจัดให้
3.คนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับสิทธิอะไรบ้าง
3.1สิทธิบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์
การสาธารณสุขและการอนามัยที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิต เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
3.2สิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์
สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งใน/นอกหน่วยบริการ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การประเมินแก้ไขการพูด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การฟื้นฟูการได้ยิน การฟื้นฟูการเห็น การได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ และการพัฒนาในรูปแบบศักยภาพอื่นๆ เช่น การเข้าอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นการสื่อสารการปรับพฤติกรรม การอบรมญาติ หรือผู้ดูแลในการดูแลคนพิการ
4.คนพิการได้รับสิทธิด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างไร?
4.1คนพิการสามารถเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามประเภทบริการและสิทธิอื่นที่ยื่นกำหนดได้ ณ หน่วยบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.2คนพิการสามารถได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ โดยติดต่อขอรับอุปกรณ์ได้จากหน่วยบริการที่ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศ
4.3คนพิการและผู้ดูแลสามารถได้รับการฝึกอบรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการได้จากหน่วยงานหรือองค์กรด้านคนพิการที่ทำความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา