ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 25-07-2565 3588
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

รายละไม่เกิน 40,000 บาท

คุณสมบัติ
1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
2. อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. ที่อยู่ไม่มั่นคง / ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
4. มีรายได้น้อยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ / ได้รับแต่ไม่เพียงพอ

หลักฐานของคนพิการ
– สำเนารายงานการประชุมในการทำประชาคม
– ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน
– แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัวคนพิการ
– สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ

ขั้นตอน (กรุงเทพมหานคร)
– คนพิการยื่นคำร้อง (ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ / ศูนย์สาขา)
– ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ
– พิจารณาอนุมัติ
– แจ้งผลการอนุมัติ
– ปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

ขั้นตอน (ต่างจังหวัด)
– คนพิการยื่นคำร้อง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
– พมจ. ส่งเรื่องให้ อปท. ที่มีความพร้อม
– จังหวัดประกาศให้ อปท. เป็นหน่วยให้บริการ
– เยี่ยมบ้าน / สอบข้อเท็จจริง / ประชาคม
– อนุมัติ
– ปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

– กรณีไม่มีกรรมสิทธิในที่อยู่อาศัยต้องมีหลักฐานจากยินยอมจากเจ้าของ
– กรณีเป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 354 3388 ต่อ 207 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

อ้างอิง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
https://www.facebook.com/…/a.93963853…/1845551052268247/

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable #สมาคมสภาคนพิการ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา