ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

รู้หรือไม่ วันนี้เมื่อ 15 ปีที่แล้วตรงกับวันสำคัญอะไร?🤔

วันที่ 08-02-2566 777
รู้หรือไม่ วันนี้เมื่อ 15 ปีที่แล้วตรงกับวันสำคัญอะไร?🤔

รู้หรือไม่ วันนี้เมื่อ 15 ปีที่แล้วตรงกับวันสำคัญอะไร?🤔

.

.

.

.

.

วันนี้ หรือก็คือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถ้าหากเรานับไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ก็จะตรงกับพ.ศ. 2551 ซึ่งก็คือวันที่ประเทศไทยได้ทำการเริ่มใช้พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั่นเอง🎓

.

.

.

.

.

แล้วพ.ร.บ.ฉบับนี้มีอะไรที่น่าสนในและสำคัญต่อคนพิการบ้างล่ะ?

ยกตัวอย่างในหมวด ๑ มาตราที่ ๕ ของพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กล่าวถึงสิทธิในการศึกษาของคนพิการดังนี้

(๑)ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึง ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจําเป็นพิเศษของบุคคลน้ัน

(๓) ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษ ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล

โดยในปัจจุบัน ถึงแม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ แต่เนื่องจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ก็ยังทำให้กลุ่มคนพิการจำนวนหนึ่งในประเทศไทยไม่สามารถเลือกบริการทางการศึกษาตามรูปแบบความชอบและความสนใจของตนเองและ บางคนจำเป็นต้องออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากสถานที่ศึกษาไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ดังนั้น การปรับปรุงพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ.ร.บ.ดังกล่าว ก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งในปัจจุบัน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น

#DTH #dth #สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย #6กุมภาพันธ์2551 #วันครบรอบเริ่มใช้พรบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ2551ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา