ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนบัตรทอง ท.74

วันที่ 19-07-2566 964
หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนบัตรทอง ท.74
ในส่วนของบริการด้านการแพทย์ บางสิทธิของคนพิการนั้นจำเป็นต้องใช้บัตร ท.74 เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ
ซึ่งสำหรับคนพิการคนไหนที่มีความประสงค์ในการละทะเบียนบัตรทอง ท.74
จะต้องมีหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนดังนี้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด)
– สำเนาทะเบียนบ้านที่มีคนพิการที่มีชื่ออยู่
-กรณีที่พักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านที่ให้เพิ่มตามสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้านหรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนรับรองได้ว่าได้พักอาศัยอยู่จริง
**ถ้าหากในกรณีที่มีบัตรทองเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ระบุสิทธิย่อยคนพิการ ท.74 ควรเข้ารับการตรวจประเมินความพิการ ณ หน่วยบริการของรัฐเพื่อให้ออกเอกสารรับรองความพิการและนำมาประกอบกับการลงทะเบียนทำบัตรทองคนพิการเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มเติม

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา