ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

อายุประจำตัวบัตรคนพิการ

วันที่ 05-04-2566 495
อายุประจำตัวบัตรคนพิการ
บางคนอาจสงสัยเกี่ยวกับอายุของบัตรประจำตัวคนพิการว่าถ้าได้รับการออกบัตรฯมาแล้ว บัตรประจำตัวประจำตัวคนพิการของเรานั้นจะมีอายุเท่าไหร่
สำหรับอายุบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.บัตรประจำตัวคนพิการ = 1.1จะมีอายุ 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรฯ
2.บัตรตลอดชีวิต = 2.1คนพิการอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.2มีสภาพความพิการที่เห็นได้โดยประจักษ์
อ้างอิงข้อมูลจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา