ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

เงินสงเคราะห์คนพิการ

วันที่ 25-07-2565 3037
เงินสงเคราะห์คนพิการ

เงินสงเคราะห์คนพิการ

คุณสมบัติ
คนพิการ / ครอบครัวคนพิการ ประสบปัญหาเดือดร้อน มีภาวะยากลำบาก อยู่ตามลำพัง ฐานะยากจน และไม่มีรายได้

เงื่อนไข
ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือเป็นเงิน
ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง

สถานที่ยื่นขอรับเงิน
กรุงเทพมหานคร
– ศูนย์บริการคนพิการฯ (บ้านราชวิถี)
สายไหม, มีนบุรี, อ้อมน้อย, ลาดกระบัง
ส่วนภูมิภาค
– สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการยื่น
1. แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาสังคม
2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัญชีธนาคาร
6. อื่นๆ (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ)

ขั้นตอนการจ่ายเงิน
1. ยื่นคำร้อง
2. สอบข้อเท็จจริง/ลงพื้นที่ฯ
3. คณะกรรมการพิจารณา
4. การพิจารณา
– ผ่านการพิจารณา : มอบเงินสงเคราะห์
– ไม่ผ่านการพิจารณา : ชี้แจงคนพิการ
5. บันทึกข้อมูลลงในระบบติดตามให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ

สอบถามได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 (ทั่วประเทศ)
สายด่วนคนพิการ 1479 (เฉพาะเขตกทม.)
ศูนย์บริการคนพิการ กทม. 02-354-3388 ต่อ 701-703

อ้างอิง https://dep.go.th/th/rights-welfares-services/allowance

—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา