ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

แนะนำใช้สิทธิ “บัตรทอง” หากได้รับความเสียหายจากการรักษา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

วันที่ 01-06-2566 361
แนะนำใช้สิทธิ “บัตรทอง” หากได้รับความเสียหายจากการรักษา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท) หากใช้สิทธิบัตรทอง แล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการต้องยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย
ประเภทและอัตราการช่วยเหลือเบื้องต้น มีดังนี้
ประเภทที่ 1 เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร (240,000-400,000)
ประเภทที่ 2 พิการหรือสูญเสียอวัยวะ (100,000-240,000)
ประเภทที่ 3 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง (ไม่เกิน 100,000 บาท)
การเขียนคำร้องต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้1.ชื่อ-นามสกุล ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล3.ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล4.วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น5.สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายได้โดยสะดวก6.ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบ
หลักฐานประกอบคำร้องของผู้ได้รับความเสียหาย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
สถานที่ยื่นคำร้อง
1.หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13
2.หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) “ศูนย์สิทธิบัตรทอง”
3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
4.สอบถามเพิ่มเติมที่ “สายด่วน สปสช.โทร1330”

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา