ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

นโยบายของพก.ที่ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

วันที่ 18-10-2565 215

ที่ส่งเสริมนโยบายของพก.ให้คนพิการเข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา