ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

นโยบายและภาพรวมของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ไทย

วันที่ 21-10-2565 290

นโยบายและภาพรวมของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ไทย โดยอาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์

——————————————
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา