ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

เสวนาโดยผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

วันที่ 01-09-2565 491

เสวนาเรื่อง “แนวทางและต้นแบบการดำเนินงานของสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด” โดยผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด 77 จังหวัด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา