ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

มุ่งเน้นให้คนพิการมีงานทำแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 25-07-2565 259

มุ่งเน้นให้คนพิการมีงานทำแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ออกอากาศในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา