ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

ศักยภาพและเทคโนโลยีที่ก้าวไกล สร้างอาชีพของคนหูหนวก

วันที่ 25-07-2565 359

ศักยภาพและเทคโนโลยีที่ก้าวไกล สร้างอาชีพของคนหูหนวก ออกอากาศในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา