ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

สร้างงาน สร้างอาชีพ คนตาบอด เพื่อความเข้มแข็งของคนตาบอด

วันที่ 25-07-2565 452

สร้างงาน สร้างอาชีพ คนตาบอด เพื่อความเข้มแข็งของคนตาบอด ออกอากาศในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา