ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

Ms. Sara Minkara ที่ปรึกษาพิเศษว่าด้วยสิทธิคนพิการ

วันที่ 09-09-2565 415

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ Ms. Sara Minkara ที่ปรึกษาพิเศษด้านสิทธิคนพิการสากล (Special Advisor on International Disability Rights, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor https://www.state.gov/biographies/sara-minkara/) พร้อมคณะเดินทาง Ms. Hahah Nasri ผู้ช่วยเหลือพิเศษ, Mr. Francisco Bencosme ที่ปรึกษาอาวุโสประจำผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อหาเรื่อง สถานการณ์การขับเคลื่อนสิทธิคนพิการในประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 ที่ห้องประชุมชั้น 3 APCD

โดยมีประเด็นสำคัญที่หารือ ดังนี้

1. การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการ (Decent Work and Employment, Promote Social Enterprise of Persons with Disabilities)

2. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)

3. เร่งรัดดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับคนพิการ 3 ประเด็น (Implementation of National Reform Plan that related to Persons with Disabilties) ได้แก่ 1) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ 2) การปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 3) การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)

4. การส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ และการคุ้มครองทางสังคมของคนพิการ (Social Protection)

5. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. (Anti-Discrimination Bill)

6. คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. (Non-Profit Organizations Bill)

 

——————————————

Instagram : disabilitiesth

Youtube : Disabilities Thailand

TikTok : disabilitiesth

Twitter : @disabilitiesth

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth #disabilities #disable

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา