ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550

วันที่ 29-09-2566 787
พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550

พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550

วันที่ 28 กันยายน เป็นวันครบรอบการบังคับใช้พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 ซึ่งความสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้คือนอกจากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆกับคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของพิการแล้ว ก็ยังมีสาระสำคัญที่เป็นการรักษาสิทธิคนพิการและส่งเสริมสิทธิคนพิการ รวมถึงห้ามไม่ให้มีการละเมิดสิทธิคนพิการอีกด้วย นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังเป็นฉบับแรกที่มีการกำหนดถึงการห้ามไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยมีการปฎิรูประบบบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรคนพิการเพื่อส่งเสริมให้ได้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้เสมือนคนทั่วไป
ดังในมาตราที่ ๑๓ ย่อหน้าที่ (๔) ที่มีใจความว่า

“สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การดำเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการเพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษืสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์การด้านคนพิการ เพื่อดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
และมาตราที่ ๑๓ ย่อหน้าที่ (๔/๑)๔ ที่มีใจความว่า

“ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้”

อ้างอิงข้อมูลจาก http://web1.dep.go.th/sites/default/files/files/law/197.pdf
http://dspace.spu.ac.th/…/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97…

#dth #DTH #disabilities #Disabilities #disabilitiesth #พรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา