ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

คู่มือการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก รายการของกิจการโทรทัศน์ของคนพิการ

วันที่ 05-07-2565 597
คู่มือการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก รายการของกิจการโทรทัศน์ของคนพิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ได้จัดทำโครงการศึกษาความต้องการของคนพิการในการเข้าถึงหรือ รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
.

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา