ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

บูรณาการช่วยให้คนพิการมีอาชีพที่มั่นคง

วันที่ 21-10-2565 324

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถบูรณาการช่วยให้คนพิการมีอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

——————————————
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา